Main Menu

સાવરકુડલામાં તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંધ દ્વારા મહાધન સહકાર સંમેલન યોજાયું

સાવરકુડલા તાલુકા ખરીદ વેસાન સંધ અને મહાધન સહકાર સંમેલન આજરોજ સાવરકુંડલા ના ગાયત્રી મંદીર મા યોજાયો દિપકભાઈ માલાણી ના અધ્યકશ સ્થાને તેમા હાજર રહેલ મહાધન ના ડેપ્યુટી અધીકારી શેલડયાભાઈ સાવરકુંડલા યાડૅના ચેરમેન બાબુભાઈ પાટીદાર સંધ ના ડીરેકટર મનજીભાઈ તળાવયા. તાલુકા પચયાત ના . ઉ.પ્રમુખ રાધવભાઈ સાવલયા . સંધ ના ડીરેકટર કરમશીભાઈ ડોબરીયા. યાડૅ ના ડીરેકટર ભનુભાઈ જયાણી સંધ ના મેનેજર રાજુભાઈ માલાણી તથા મડળી ઓ ના પ્રમુખ મંત્રી હાજર રહેલ..દીપકભાઈ માલાણી એ ખાતર..દવા વીશે માગ્રદશ્રન આપેલ અને પ્રમુખ મત્રી શ્રી એ સુચન પણ કરેલ કે. જે ફીગર પ્રીટ થી ખાતર વૈચાણ કરવુ તો તેના માટે વીરોધ દશ્રાવ્વેલ તેમ સતીષ મહેતા ની યાદી જણાવે છે.