www.citywatchnews.com

Amreli Live Breking News City Watch News

અમરેલી

લીલીયા તાલુકાની ખારા પ્રાથમિક શાળામાં મધ્‍યાહન ભોજન કેન્‍દ્રના સંચાલકની નિમણૂંક

લીલીયા તાલુકાની ખારા પ્રાથમિક શાળામાં મધ્‍યાહન ભોજન કેન્‍દ્રના સંચાલકની નિમણૂંક કરવામાં આવનાર છે. જેમાં કોઇ પણ જાતિના ઉમેદવાર ઓછામાં ઓછી ૨૦ વર્ષની ઉંમર તેમજ ધો. ૧૦ પાસની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ પરંતુ આવા ઉમેદવાર ન મળે તો ધો. ૭ પાસને તક આપવામાં આવશે. પસંદગી પામનારને નિયમોનુસાર માનદ વેતન ચૂકવવામાં આવશે. મામલતદાર કચેરી ખાતેથી નિયત ફી ભર્યેથી અરજી ફોર્મ મળી રહેશે. જે અરજીપત્રક તા. ૨૦-૭-૨૦૧૯ સુધીમાં મામલતદાર કચેરી લીલીયા રજિસ્ટ્રી ટેબલે પહોંચાડવાનું રહેશે. નિયત નમૂનાની અરજી, લાયકાત, વયમર્યાદા તથા સરકાર દ્વારા ઠરાવેલ ધોરણો ધરાવતા ઉમેદવારોને જ રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે. માત્ર રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાથી કોઇ ઉમેદવાર આ જગ્યા માટે નિમણૂંક મેળવવા હક્કદાર બની જતા નથી. અરજીપત્રકની સાથે શૈક્ષણિક લાયકાત, રહેઠાણના આધાર માટે રેશનકાર્ડની નકલ, ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આપવામાં આવેલ સારા ચરિત્રનું પ્રમાણપત્ર સહિતના દસ્‍તાવેજો જોડવા જણાવવામાં આવ્‍યું છે.