www.citywatchnews.com

Amreli Live Breking News City Watch News

ભાવનગર

માળનાથ મહાદેવ – ભંડારીયા

ભંડારીયા ભાવનગરથી લગભગ ૨૭ કિ.મી.ના અંતરે આવેલું છે. આ ગામમાં માળનાથ મહાદેવ આવેલું છે. મહાદેવ પાસે સરસ કુંડ છે. મહાદેવ પરથી નામ પડાયેલી નજીકની ટેકરીઓ માળનાથ ટેકરીઓ તરીકે ઓળખાય છે.