fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના વધુ 10 કેસો કુલ 116 કેસો પોઝિટિવ નોંધાયા

આજે તા . ૭ જુલાઈના અમરેલી જિલ્લામાં કોવિડ -૧૯ ના વધુ ૧૦ પોઝિટિવ કેસ સહિત કુલ ૧૧૬ કેસ નોંધાયેલ છે .
૧. કુંકાવાવના મેઘા પીપળીયાના ૨૩ વર્ષીય યુવાન
૨. લાઠીના અકાળાના ૪૮ વર્ષીય મહિલા
૩. લાઠીના અકાળાના ૫૦ વર્ષીય પુરુષ
૪. બાબરાના ગમા પીપળીયાના ૩૭ વર્ષીય પુરુષ
૫. અમરેલીના બટારવાડીના ૪૦ વર્ષીય પુરુષ
૬. અમરેલીના ગજેરાપરાના ૪૦ વર્ષીય પુરુષ
૭. પાંચ તલાવડાના પ ૭ વર્ષીય મહિલા
૮. ખાંભાના ધાવડીયાના ૬૬ વર્ષીય પુરુષ
૯. સાવરકુંડલાના ડેડકડીના ૩૫ વર્ષીય મહિલા
૧૦. લીલીયાના ભોરીંગડાના ૭૦ વર્ષીય વૃદ્ધ
Follow Me:

Related Posts