fbpx
અમરેલી

અમરેલી આર.ટી.ઓ. દ્વારા વાહન નંબરના છેલ્લા આંકડા પ્રમાણે રિપાસીંગની કામગીરી શરૂ

વાહનના છેલ્લા આંકડા પ્રમાણે વાહનોની રિપાસીંગની કામગીરી મોમાઈ ધાબા હોટલના ગ્રાઉન્ડમાં લીલીયા બાયપાસ ચોકડી શ્યામ સર્કલની આગળ અમરેલી ખાતે કરવામાં આવશે. વાહન માલિકોએ પોતાના વાહન સાથે ઓનલાઇન ફી ભરીને ઉપસ્થિત રહેવા આર.ટી.ઓ કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. તા: ૨૨-૬ ના સોમવારે છેલ્લા આંકડા ૧ અને ૨, તા: ૨૩-૬ ના મંગળવારે છેલ્લા આંકડા ૩ અને ૪, તા: ૨૪-૬ ના બુધવારે છેલ્લા આંકડા ૫ અને ૬, તા: ૨૫-૬ ના ગુરુવારે છેલ્લા આંકડા ૭ અને ૮, તા: ૨૬-૬ ના શુક્રવારે છેલ્લા આંકડા ૯ અને ૦ ધરાવતા વાહન માલિકોએ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવવામાં આવ્યું છે.

Follow Me:

Related Posts