fbpx
અમરેલી

અમરેલી ફળ અને શાકભાજીના વેચાણકારોને વિનામુલ્યે છત્રી/શેડ કવર આપવાની યોજનાનો લાભ લેવા જોગ

ફળશાકભાજીફુલપાકોનું રોડ સાઇડ વેચાણ કરતા લારીવાળા કે ફેરિયાઓને બાગાયત ખાતા દ્વારા વિના મૂલ્ય છત્રી નું વિતરણ કરવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ કુટુંબ દીઠ પુખ્ત વયની એક વ્યક્તિને છત્રી મળવાપાત્ર રહેશે. લાભ લેવા ઇચ્છતા લાભાર્થીઓએ i-khedut પોર્ટલ ઉપર http://ikhedut.gujarat.gov.in ઓનલાઇન અરજી કરી તેની નકલ તથા જરૂરી સાધનિક પુરાવા જેવા કે રેશનકાર્ડની નકલઆધાર કાર્ડની નકલ તથા જે તે સેજાના ગ્રામ સેવકનો ફળ/શાકભાજી/ફુલ કે નાશવંત કૃષિ પેદાશોનું છૂટક વેચાણ કરતા હોવા અંગેના દાખલા સહિતની અરજી સંબંધિત જિલ્લા નાયબ બાગાયત નિયામકની કરવાની રહેશે. કચેરી ખાતે રજુ કરવાની રહેશે. આ અંગે વધુ માહિતી માટે નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરીઅમરેલીના ફોન નં. ૦૨૭૯૨-૨૨૩૮૪૪ ઉપર સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવાયું છે

Follow Me:

Related Posts