fbpx
અમરેલી

અમરેલી,આર.ટી.ઓ.કચેરી દ્વારા GJ 14 AS ની સીરીઝના બાકી નંબરો માટે રી-ઈ-ઓક્શનની પ્રક્રિયા ૧૯ ઓગસ્ટથી શરુ થશે

દ્વિચક્રી મોટર સાયકલ માટેની સીરીઝ GJ 14 AS 00001 to 9999 ની બાકી રહેલ નંબરો માટે રી ઈ-ઓકશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટે ૧૯/૮ થી ૨૨/૮ દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તા: ૨૩/૮ થી ૨૪/૮ સુધીમાં બિડિંગ કરવાનું રહેશે અને ઈ-ઓકશન નું પરિણામ તા: ૨૪/૮ ના ૧૮ કલાકે જાહેર થશે.

ઓનલાઈન ઓકશનમાં ભાગ લેનાર અરજદારે http://parivahan.gov.in/parivahan/ પર નોંધણીયુઝર આઈ.ડી.,પાસવર્ડ તૈયાર કરવા. હરાજીની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવોચુકવણું કરવું અને વાહન નંબર મેળવવો. આ માટેની વિગતવાર સુચનાઓ Appendix-A ઉપરથી મળી રહેશે. વાહન ખરીદીના ૭ (સાત) દિવસની અંદર ઓનલાઈન સી.એન.એ.ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. અરજદારે હરાજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના ૫ (પાંચ) દિવસમાં નાણા જમા કરાવવાના રહેશે. અરજદાર જો આ નિયત સમયે મર્યાદામાં નાણાં ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો મૂળ ભરેલી રકમ (Base price) ને જપ્ત કરી ફરીવાર હરાજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન ઓક્શન દરમ્યાન અરજદારે આર.બી.આઈ.દ્વારા નકકી કરેલ ચાર્જ ચૂકવવાના રહેશે.

હરાજીની પ્રક્રિયામાં સફળ થયેલા અરજદારને સફળગણી બાકીનાં નાણા દિન-૫ (પાંચ) મા ભરપાઈ કરવા માટે એસ.એમ.એસ.કે ઈ-મેઈલથી જણાવવામાં આવશે. હાલની મેન્યુઅલ પધ્ધતિ પ્રમાણે નાણા પરત કરવાના રહેશે. એટલે કેનેટ બેંકીગક્રેડીટ કાર્ડડેબિટ કાર્ડ થી ચુકવણું કર્યું હોય તે જ મોડ થી નાણાં અરજદારના તે જ ખાતામાં એસ.બી.આઈ. ઈ-પેમેન્ટ દવારા પરત કરવામાં આવશે. આ હેતું માટે ઓનલાઈન એમ.આઈ.એસ.પી સફળ અને નિષ્ફળ વ્યવહારની ખાતરી કરી બેંકને જાણ કરવાની રહેશે.

વધુમાં ઈ-ઓક્શનમાં ભાગ લેવા માટે નો વિડીયો યુ-ટયુબમાં ઈઓકશનઆર.ટી.ઓ. ગુજરાત સર્ચ કરવાથી વિડીયો મેળવી શકાશે.તેમજ વધુમાં ઈનવોઈસ અથવા વિમાની તારીખ બે માથી જે વહેલા હોય તો તારીખ થી સાત દિવસ થયા હોય તેવા વાહન માલિકો જ ઓકશનમાં ભાગ લઈ શકશે.વધુ માહિતી માટે કચેરીના હેડ કલાકૅશ્રીનો સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે.

Follow Me:

Related Posts