fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લાની કલા સંસ્થા અને કલાકારોએ ફોર્મ ભરવા જોગ

ભારત સરકારના નેશનલ મિશન ઓન લાઇન કલ્ચરલ મેપિંગ અંતર્ગત કલાકારોના પ્રાથમિક ડેટાબેઝ પોર્ટલમાં તૈયાર કરવામાં આવનાર છે. આ પ્રાથમિક ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાના થાય છે. જેમાં દ્રશ્ય (વાસ્તુશિલ્પમૂર્તિકલાશિલ્પચિત્રકલાફોટોગ્રાફી) પ્રદર્શન (ગાયનવાદનનૃત્યનાટ્ય રંગમંચકઠપુતળી) સાહિત્ય (મૌખિકમુર્તિકલા/શિલ્પલિખિત) ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાંત હોય તેવી શાળાકોલેજોકલા સંસ્થાઓબિનસરકારી સંસ્થાઓ અને સાંસ્કૃતિક ગ્રુપના કલાકારો પોતાના નામ નોંધવવા ઇચ્છતા હોય તેમને ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. આ ફોર્મ જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીજિલ્લા રમત ગમત કચેરીબહુમાળી ભવનબ્લોક-સીરૂમ નં-૧૧૦/૧૧૧પ્રથમ માળેઅમરેલી ખાતેથી કચેરીના સમય દરમ્યાન ફોર્મ મેળવી શકશે. ફોર્મ ભરીને તા. ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ સુધીમાં મોકલી આપવાની રહેશે. સમય મર્યાદા બાદ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

Follow Me:

Related Posts