fbpx
અમરેલી

અમરેલી વિવિધ યોજનાનો લાભ લેવા ખેડૂતમિત્રોએ ૩૧ નવેમ્બર સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવી

અમરેલી બાગાયત વિભાગ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે. જેથી જિલ્લાનાં ખેડૂતમિત્રોએ કેળ (ટીસ્યુ), પપૈયા, ફળઝાડ વાવેતર, ટીસ્યુકલચર ખારેક, સગાવાની ખેતી, સ્વયં સંચાલિત મશીનરી, પેક હાઉસ, પ્રોલિપ્રોપાઇલીન કવર શાકભાજી માટે, મીની ટ્રેકટર, ડુંગળીના મેડા જેવી વિવિધ સહાય માટે ટ: ૩૧-૧૧-૨૦૨૦ સુધીમાં આઇ ખેડૂત પોર્ટલ www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ અંગે વધુ માહિતી માટે નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી અમરેલીનો ફોન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૮૪૪ ઉપર સંપર્ક સાધવાનો રહેશે.

Follow Me:

Related Posts