fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતમિત્રોએ ખેતીલક્ષી વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા ઓનલાઇન અરજી કરવી

રાજ્ય સરકારના કૃષિ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેતીવાડી ખાતાની સોલાર લાઇટ ટ્રેપ,માલ વાહક વાહન યોજના માટે I-Khedut પોર્ટલ તા. ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ સુધી તથા સિંમાન્ત ખેડુતો અને ખેત મજુરો માટે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કિટસ યોજના માટે તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૧ સુધી ઓનલાઇન અરજી માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવેલ છે. જિલ્લાના તમામ ખેડુતોએ www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરીને, અરજીની પ્રિંટ લઇ તેમાં ખેડુતે સહી કરવાની રહેશે અરજી સાથે જરુરી સાધનિક કાગળ જોડીને અરજીની નકલ ગ્રામસેવક અથવા તાલુકા ખેતીવાડી કચેરીને પહોચાડવાની રહેશે. યોજનાઓની વધુ વિગત પોર્ટલ ઉપર જોઇ શકાશે અથવા વધુ જાણકારી મેળવવા નજીકના ગ્રામસેવક અથવા તાલુકા ખેતીવાડી કચેરી સંપર્ક કરવો. અમરેલી જિલ્લાના વધુમાં વધુ ખેડુતો આ યોજનાઓનો લાભ લે તે માટે જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની અખબાર યાદીમા જણાવવામાં આવે છે.

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/