fbpx
અમરેલી

અમરેલી આરટીઓ કચેરી દ્વારા GJ 14 BB સીરીઝના નંબરો માટે ઈ-ઓક્શનની પ્રક્રિયા ૨૨ જુલાઈથી શરુ થશે

મોટરસાયકલની નવી સીરીઝ GJ 14 BB ના નંબરો માટે ઈ-ઓકશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટે ૨૨/૭/૨૦૨૧ થી ૨૮/૭/૨૦૨૧ દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તા: ૨૯/૭/૨૦૨૧ થી ૩૧/૭/૨૦૨૧ સુધીમાં બિડિંગ કરવાનું રહેશે અને ઈ-ઓકશન નું પરિણામ તા: ૩૧/૭/૨૦૨૧ ના ૧૮ કલાકે જાહેર થશે.

ઓનલાઈન ઓકશનમાં ભાગ લેનાર અરજદારે   https://vahan.parivahan.gov.in/fancy/faces/public/login.xhtml પર નોંધણી, યુઝર આઈ.ડી.,પાસવર્ડ તૈયાર કરવા. હરાજીની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવો, ચુકવણું કરવું અને વાહન નંબર મેળવવો. આ માટેની વિગતવાર સુચનાઓ Appendix-A ઉપરથી મળી રહેશે. વાહન ખરીદીના ૭ (સાત) દિવસની અંદર ઓનલાઈન સી.એન.એ.ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. અરજદારે હરાજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના ૫ (પાંચ) દિવસમાં નાણા જમા કરાવવાના રહેશે. અરજદાર જો આ નિયત સમયે મર્યાદામાં નાણાં ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો મૂળ ભરેલી રકમ (Base price) ને જપ્ત કરી ફરીવાર હરાજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન ઓક્શન દરમ્યાન અરજદારે આર.બી.આઈ.દ્વારા નકકી કરેલ ચાર્જ ચૂકવવાના રહેશે.

હરાજીની પ્રક્રિયામાં સફળ થયેલા અરજદારને સફળ ગણી બાકીનાં નાણા દિન-૫ (પાંચ) મા ભરપાઈ કરવા માટે એસ.એમ.એસ.કે ઈ-મેઈલથી જણાવવામાં આવશે. હાલની મેન્યુઅલ પધ્ધતિ પ્રમાણે નાણા પરત કરવાના રહેશે. એટલે કે, નેટ બેંકીગ, ક્રેડીટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ થી ચુકવણું કર્યું હોય તે જ મોડ થી નાણાં અરજદારના તે જ ખાતામાં એસ.બી.આઈ. ઈ-પેમેન્ટ દવારા પરત કરવામાં આવશે. આ હેતું માટે ઓનલાઈન એમ.આઈ.એસ.પી સફળ અને નિષ્ફળ વ્યવહારની ખાતરી કરી બેંકને જાણ કરવાની રહેશે.

વધુમાં ઈ-ઓક્શનમાં ભાગ લેવા માટે નો વિડીયો યુ-ટયુબમાં ઈ–ઓકશન, આર.ટી.ઓ. ગુજરાત સર્ચ કરવાથી વિડીયો મેળવી શકાશે.તેમજ વધુમાં ઈનવોઈસ અથવા વિમાની તારીખ બે માથી જે વહેલા હોય તો તારીખ થી સાત દિવસ થયા હોય તેવા વાહન માલિકો જ ઓકશનમાં ભાગ લઈ શકશે.વધુ માહિતી માટે કચેરીના હેડ કલાકૅશ્રીનો સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/