fbpx
અમરેલી

અમરેલી શહેરના કોરોના 14 કેસ સાથે કુલ 33 કેસઃ કુલ 781 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા

તા.13ના રોજ બપોરે 3 પોઝિટિવ કેસ આવ્યા બાદ અત્યારે સાંજે અમરેલી શહેરના 13 પોઝિટિવ કેસ સાથે કુલ 30 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, આજ તા. 13 ઓગસ્ટના આખા દિવસમાં અમરેલી શહેરના કુલ 14 પોઝિટિવ કેસ સાથે આજના કુલ 33 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા…આમ અમરેલી જિલ્લામાં કુલ 781 કેસ થયા…

અમરેલી શહેરના 1 પોઝિટિવ કેસમાં બ્રાહ્મણ સોસાયટીના 70 વર્ષીય વૃદ્ધ,
અમરેલી જિલ્લાના 2 પોઝિટિવ કેસમાં * બગસરા ના 35 વર્ષીય મહિલા, * જાફરાબાદના 57 વર્ષીય મહિલા. આમ આજ તા.13 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે ફક્ત 3 પોઝિટિવ કેસ સાથે અમરેલી જિલ્લામાં કુલ 751 કેસ થયા

અમરેલી શહેરના સાંજના 13 પોઝિટિવ કેસમાં..
* પોસ્ટલ સોસાયટીના 63 વર્ષીય મહિલા, 67 વર્ષીય પુરુષ અને 38 વર્ષીય મહિલા ( ત્રણ કેસ ), * જેસિંગપરા 3 ના 50 વર્ષીય મહિલા અને જેસિંગપરા 2 ના 64 વર્ષીય પુરુષ ( બે કેસ ), * પોલીસ લાઇન 39 વર્ષીય પુરુષ, * ગંગાનગર 2 ના 31 વર્ષીય પુરુષ, * હનુમાનપરા ના 45 વર્ષીય પુરુષ, * ભગીની છાત્રાલયના 30 વર્ષીય યુવાન, * શિવમ બંગલોઝના 33 વર્ષીય પુરુષ, * ચંદન રેસ્ટોરન્ટના 64 વર્ષીય પુરુષ, * મીર સાહેબની ગલી ના 26 વર્ષીય યુવાન અને * અમરેલીના 57 વર્ષીય પુરુષ ,
અમરેલી જિલ્લાના કેસમાં…* સાવરકુંડલા ના 28 વર્ષીય મહિલા, 40 વર્ષીય મહિલા અને 38 વર્ષીય મહિલા ( ત્રણ કેસ ), * બાબરાના લૂંણકી ના 75 વર્ષીય વૃદ્ધ, 50 વર્ષીય પુરુષ અને 50 વર્ષીય મહિલા ( ત્રણ કેસ ), * બાબરાના 30 વર્ષીય યુવાન, * બાબરાના ચરખાના 37 વર્ષીય મહિલા, * બાબરાના મોટા દેવળીયા ના 55 વર્ષીય પુરુષ, * * મોટા કુંકાવાવના સુરગપરા વડીયા ના 79 વર્ષીય વૃદ્ધા અને 79 વર્ષીય વૃદ્ધ ( બે કેસ ), * મોટી કુંકાવાવ ના 55 વર્ષીય મહિલા, * બગસરાના પોલીસ સ્ટેશન પાસેની 22 વર્ષીય યુવતી, * ધારીના ખીચા ના 74 વર્ષીય વૃદ્ધા, 60 વર્ષીય મહિલા અને 42 વર્ષીય પુરુષ ( ત્રણ કેસ ), * ખાંભાના ઉમરીયા ના 62 વર્ષીય પુરુષ, * અમરેલીના ભંડારીયાના 40 વર્ષીય પુરુષ… આમ આજ તા. 13 ઓગસ્ટના રોજ અમરેલી શહેરના 14 પોઝિટિવ કેસ સાથે 33 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા અને અમરેલી જિલ્લા ના કુલ પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 781 પર પહોંચ

Follow Me:

Related Posts