fbpx
અમરેલી

અમરેલી શહેરમાં દબાળ હટાવવાની કામગીરીમાં વહીવટી તંત્ર ફૂડ અને નિષ્ઠર પરવાર થયું છે – ડો. ભરત કાનાબાર

શહેરને સુંદર બનાવવાને બદલે ટેડ સ્ટેટા અને ફુટપાથો તેની શહેરની ટેના બી ની છે. વગદાર અને મહેલ માથાઓના તો હવામાં નિષ્ફમ ગધેલ તંત્ર નાનાં ધંધાર્થીઓ પર તૂટી પડયું છે. જાણે કોઈ વિદેશી ધરતી પર અમલ કરવાનું થૈ તેમ સુરા કરનાં છાં લોકોને ડરાવવા ઉતરી પડે છે. અમરેલીના વેપારીઓ અને પ્રજા ભવમાં તો રી છે. રીય જાએ વિના કારણે નેનોટ કરાય રહી છે. પ્રજા આ અન્યાયનો નિબંધતાથી અમો કરે, જેમાં જરૂર વગર અને કારણ વગર 2મો લાલન થતું હોય તેનો મૂતિક વિરોધ કરે હાથ જોડીને બેસી રહેવા નહીં માથે અમરેલી શહેરની કેટલીય ચાળીઓ અને શેરીઓમાં બંદરા રસ્તા બંધ કરી દેવા છે અને ત્યાં મકાનો ડામ ગણા છે તેને હટાવાનું તંત્રને સુઝતું નથી. કેટલાંચવિસ્તારોમાં સોશાકડીના કોમન પ્લોટો પર પ્રાઇવેટ બાંધકામ થઈ ચર્ચા છે. અમરેલીમાં કેટલાંય રસ્તાઓ પર ઝીકા પ્રશ્નોના ય છે પણ તેને માટે રસ્તા પરના શોપીંગ સેન્ટરોને પક્ષીંગની વ્યવસ્થા વગર મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેના કારણે છે. જૈનો જવાબદારી અહિં ડોનેટાવાની છે તે કાયમ ભરોની જેમ ઉલનું ના છે, અને પછી અચાનક જાગી, પડાપડ નોટીસો કાઢે છે અને તેનું મહત્તમ નુકશાન નાની દુકાનો વાળવા પેઢીઓને થાય છે.

અહ જેમલ પણ, નિમમાં કેવિ કરી એક મોક્ષ કેપીંગ મોને ી આપી ટીડી છે તે તમામ સાત બારમાની પરપમાં થવા જોઈએ કટાવધ જગ્યાઓ, કોઈને પણ નડતા જોય તેવા વહોને તો નાચગે તેવા કરાયેલ છાપરાઓને તોડી નાખી જતા પાર અને લો રૂપિયાનું નુકશાન પહોંચાડયું છે. કેટલોંચ જાખે, પોતાની દુકાનનો જેમાં સારા કૃષ્ણા પર ઘણા કઈ રાખ કેન્ડી તોડ્યોડ કરવામાં આવી છે. આમાં કાઈ ખાય હોતું નથી કેમકે જગ્યાનો – કુંજતંત્ર છે. કોઈની પ્રાકટ મોકલને ડગરૂપ ના ગામ કે ટ્રેડિશને તિરૂપ ના હોય તેવો નાના ચીની ગરી અને કે મીની – નૉ હીદી તંત્ર અાત કર્યો છે. અંતમાં કોચ પડે છે. સામરવાની જ મુંબઇ

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/