fbpx
અમરેલી

અમરેલી ઓનલાઇન યોગાસન તાલીમમાં ભાગ લેવા તા. ૨૩ ડિસેમ્બર સુધીમાં ફોર્મ ભરવું

રમત ગમત વિભાગ દ્વ્રારા તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૦ થી તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ સુધી અમરેલી જિલ્લા યોગ કોચ દ્વારા યોગાસન અંગેની તાલીમ આપવામાં આવશે. જિલ્લામાંથી (૧૮ થી ૩૫ વર્ષ ની વાય ધરાવતા) કુલ ૧૦૦ સંખ્યાની મર્યાદામાં શિબિરાર્થીઓ (ભાઈઓ/બહેનો) ભાગ લઈ શકશે. આ તાલીમ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટેનું ફોર્મ ભરી તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૦ સુધીમાં જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીશ્રી, રમત ગમત કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લોક-સી, રૂમ નં-૧૧૦/૧૧૧, પ્રથમ માળે, અમરેલીને  મોકલવાનું રહેશે. ફોર્મ રમત ગમત કચેરી અથવા  કચેરીનાં બ્લોગ ID dsoamreli.blogspot.com પરથી મેળવી શકાશે. ફોર્મ સાથે આધારકાર્ડ, તથા બેંક પાસબુકની નકલ જોડવી રહેશે. યોગ તાલીમ શિબિર બાદ લેવાનાર પરિક્ષામાં ક્રમ ૧ થી ૧૦ માં પાસ થનાર શીબીરાર્થીઓ ને રૂ. ૨૫૦૦/-લેખે રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/