fbpx
અમરેલી

અમરેલી જિલ્લા જેલમાંથી વચગાળાના જામીન ઉપરથી ફરાર થયેલ ૧૮ કેદીઓને તથા એસ.ઓ.જી. દ્વારા ૩ કેદીઓ સહિત કુલ – ૨૧ ફરાર કેદીઓને છેલ્લા ચોવીસ કલાકની અંદર પકડી પાડતી અમરેલી એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડ

અમરેલી-પેરોલ જંપ કરીને ફરાર થયેલા 18 આરોપીઓને દબોચતુ અમરેલી એલ.સી.બી…….
અલગ અલગ જેલ માંથી પેરોલ પર છૂટીને જેલમાં હાજર ન થયેલા 18 આરોપીઓ એલ.સી.બી.એ પકડી પાડયા…..
અમરેલી એલ.સી.બી.એ એકીસાથે 18 આરોપીઓ પકડીને રચ્યો ઇતિહાસ………
અમરેલી એલ.સી.બી.એ પ્રેસ કોંફરન્સ કરીને વિગતો જાહેર કરી……..

Follow Me:

Related Posts

  • https://josefinohrn.com/
  • https://marwaricollege.ac.in/css/
  • https://lesphinxparis.com/
  • https://consultas-amor.com/
  • https://grupo-ottozutz.com/
  • https://web2.ecologia.unam.mx/laboratorios/bojorquez/language/
  • https://www.kmutt.ac.th/istrs/project/images/-/slot-gacor/